fbpx

Na jakim etapie są prace nad obwodnicą Obornik?

Temat budowy obwodnicy Obornik od zawsze elektryzuje obornicką społeczność, obecnie wszystkie codzienne sprawy wyhamowały przedstawiamy jednak aktualny stan prac i plany na budowę.

GDDKiA przygotowała harmonogram prac przygotowawczych, który ma się zakończyć w II kwartale 2022 roku, w obecnej chwili nie ma jednoznacznej daty rozpoczęcia budowy. Obecnie wybrano trzy warianty i są one szczegółowo analizowane, poniżej szczegółowy opis wykonanych prac.

Opis prowadzonych prac dla odcinka S11 Ujście – Oborniki oraz Oborniki – Poznań wraz z Obwodnicą Obornik

Proces przygotowawczy trwa od 2018 roku, kiedy to podpisano umowy z Wykonawcami na wykonanie prac projektowych studialnych obejmujących stadia: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) i Koncepcję Programową (KP).

Dotychczas wykonano i zakończono w 2018r. Studia Korytarzowe, typując potencjalne, możliwe do realizacji korytarze przebiegu przyszłej drogi. W I półroczu 2019r. odbyły się spotkania informacyjne ze społeczeństwem, poprzedzone konsultacjami z przedstawicielami wszystkich samorządów terytorialnych, przez które przebiegają analizowane warianty trasy. Po analizie zebranych wniosków, protestów i petycji, wpływających zarówno od przedstawicieli samorządów jak i mieszkańców, wypracowano optymalne warianty przebiegu trasy S11, uwzględniające możliwie wszelkie uwarunkowania lokalne, związane z zagospodarowaniem przyległego do inwestycji terenu jak i oczekiwaniami społecznymi.

Do dalszych prac wybrane zostały trzy warianty, wszystkie przebiegają na wschód od miejscowości Rożnowo.

Plan orientacyjny S11 O P

W ramach trwającego obecnie stadium prac „STEŚ” (Studium Techniczno – Ekonomiczno –Środowiskowego),  zostanie wykonana wielokryterialna ocena porównawcza wariantów, której celem będzie wskazanie najkorzystniejszego do realizacji wariantu pod kontem techniczno – ruchowym, ekonomicznym, społecznym czy środowiskowym. Na końcowym etapie STEŚ odbędą się Posiedzenia Zespołu oraz Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI oraz KOPI) przy udziale przedstawicieli władz samorządów. Obradujący wytypują wariant przebiegu drogi, który zostanie wskazany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) jako wariant preferowany do realizacji przez Inwestora. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) ostatecznie zatwierdzi lokalizację i  podstawowe rozwiązania techniczne drogi.

Dalszy etap przygotowań to opracowanie Koncepcji Programowej, uszczegóławiającej rozwiązania techniczne dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych, po zakończeniu którego, będzie można przystąpić do ogłoszenia przetargów w trybie projektuj i buduj. Po podpisaniu umowy, Wykonawca robót przystąpi do opracowania projektów architektoniczno-budowlanych, umożliwiających uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej a następnie do wykonania robót budowlanych.

Charakterystyka projektowanego odcinka drogi:

 • Długość - od 21,3 do 22,2 km (w zależności od wariantu)
 • Obecny etap - prace projektowe (studialne)
 • Wartość inwestycji - szacunkowy łączny koszt inwestycji ok. 880 000 tys. zł

Etap realizacji

 • 2018 r. - podpisanie Umowy na wykonanie opracowań projektowych pomiędzy GDDKiA i AECOM dla zakresu: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Koncepcja Programowa (KP);
 • 2018 r. - opracowanie Studium Korytarzowego;
 • 09.2018 r. - posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych;
 • 2018 r. - zakończenie etapu SK - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia ZOPI (rekomendacja korytarzy do STEŚ);
 • I kw. 2019 r. - konsultacje społeczne (etap STEŚ);
 • III kw. 2020 r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI na etapie STEŚ;
 • III kw.2021 r. - uzyskanie DŚU (wybór wariantu do realizacji);
 • II kw. 2022 r. - zakończenie etapu KP - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI.

Informacja przygotowana została w oparciu o materiały przesłane przez GDDKiA w wyniku zapytania przesłanego przez naszą redkację oraz materiały opublikowane na stronie https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28305/S11-Oborniki-Poznan