fbpx

Porządek obrad piątkowej sesji RM w Obornikach

W piątek 6 lipca odbędzie się LIII (53) sesja Rady Miejskiej w Obornikach.

Najbliższa sesja rozpocznie się o godz. 09:00. Szczegółowy program prezentujemy poniżej: 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z L, LI i LII sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2018-2041.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/234/15 Rady Miejskiej
  w Obornikach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia stawek, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kiszewie.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Obornikach na Centrum Usług Wspólnych w Obornikach
  i nadania Statutu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej
  w Obornikach przy ul. Garażowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody
  na zawarcie umowy na czas określony dłuższy niż 3 lata (dz. nr 1151/2).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej
  w Obornikach przy ul. Garażowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody
  na zawarcie umowy na czas określony dłuższy niż 3 lata (dz. nr 1153/1; wnioskodawca A).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej
  w Obornikach przy ul. Garażowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody
  na zawarcie umowy na czas określony dłuższy niż 3 lata (dz. nr 1153/1; wnioskodawca B).
 18. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach nr XLIV/671/17
  z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów
  i budynków nr 139 i 140 położonych w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Pacholewo-Marszewiec, gmina Oborniki.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Oborniki.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki, gmina Oborniki.
 22. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 23. Interpelacje i informacje o odpowiedziach na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
 24. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania radnych.
 25. Wolne głosy.
 26. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

          w Obornikach

 

          Paweł Drewicz