fbpx

Rozporządzenie w sprawie zwalczania ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach wydał rozporządzenie w sprawie zwalczanie afrykańskiego pomoru świń.

W poniedziałek 28 września informowaliśmy o potwierdzonym przypadku dzika zakażonego ASF, czyli afrykańskiem pomorem świń. W związku z tym przypadkiem zostały wprowadzone środki ostrożności. Wydał je w formie rozporządzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii. Przypominamy, że ASF stwierdzono u dzika padłego po zderzeniu z pojazdem w miejscowości Kowanówko.

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach z dnia 28 września 2020 r.w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu obornickiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, pkt 4, 8, 8a, 8b, 8c, 8f i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1421) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U., poz. 754) zarządza się, co następuje:

1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików, na terenie powiatu obornickiego tj:

 • gmina Oborniki – miejscowości:
 • Słonawy, Oborniki miasto – do granicy z Wartą, Kowanowo, Kowanówko, Rożnowo, Dąbrówka leśna, Nowołoskoniec, Bąbliniec, Marszewiec, Żerniki, Łukowo.
 • gmina Rogoźno – miejscowości:
 • Rożnowice, Jaracz, Parkowo, Wełna, Józefinowo.

z mapą stanowiąca załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się:

 1. przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Obornikach;
 2. wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
 3. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa  i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
 4. wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar;
 5. prowadzenia:
 1. targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń, odłowu zwierząt łownych,
 2. skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami pochodzącymi z obszaru, o którym mowa w § 1;

3. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje się:

 1. posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne; w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis można przeprowadzić na podstawie danych szacunkowych;
 2. przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;
 3. skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
 4. używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;
 5. zgłaszanie przez osoby utrzymujące świnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii Obornikach każdego upadku świń w gospodarstwach położonych na obszarze, o którym mowa w § 1;
 6. stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
 7. zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
 8. dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii Obornikach;
 9. wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do miejsc nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,  i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
 10. przeszukiwanie obszaru w celu znalezienia padłych dzików w terminach ustalonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach.
 11. zakaz polowań bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach
 12. w przypadku wyrażenia zgody o której mowa w pkt.11 należy niezwłocznie dostarczyć każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Obornikach, położonego na obszarze, o którym mowa w § 1;
 13. przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa w pkt 12, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń.

4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach w obszarze skażonym o którym mowa w § 1 pobiera próby do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń:

 1. od każdego odstrzelonego dzika;
 2. od każdego padłego dzika;
 3. od każdej padłej świni w gospodarstwie, u której nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.

5. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Obornikach, Staroście Obornickiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Oborniki, Wójtom Gminy Ryczywół i Rogoźno, Komendantowi Powiatowemu Policji w Obornikach, Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Oborniki i Łopuchówko, zarządcom dróg oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich Koła Łowieckiego Jeleń, Rogacz, Nad Flintą, Orzeł.

6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1.

Aktualna mapas wystepowania ASF w Polsce dostępna jest na stronie Głównego Inspektora Weterymarii -> https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Fot. Nadleśnictwo Torzym