fbpx

Budowa zamku w Stobnicy zagrożona z uwagi na decyzję RDOŚ

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uchyliła swoją decyzję z 6 maja 2015 określającą warunki dla budowy tzw. „zamku” w Stobnicy, wydaną na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

W decyzji z 26 kwietnia 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wniósł równocześnie sprzeciw dla realizacji budowy, głównym powodem jest brak odpowiedniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Treść informacji opublikowanej na stronie RDOS w Poznaniu: "Powodem wznowienia postępowania i uchylenia poprzedniej decyzji oraz wniesienia sprzeciwu wobec realizacji przedsięwzięcia było ujawienie w trakcie realizacji inwestycji okoliczności, dotyczących faktycznej powierzchni przekształconej na potrzeby przedsięwzięcia, odbiegającej od deklarowanej wcześniej przez inwestora, która przekraczała obszar 2 ha. Ma to wpływ na klasyfikację przedsięwzięcia jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, której inwestor nie przedłożył w toku postępowania pierwotnego. Zatem w trakcie trwającego poprzednio postępowania przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu inwestor zadeklarował jednoznacznie, że powierzchnia, która ulegnie przekształceniu w związku z realizacją przedsięwzięcia wyniesie 17.360,9 m2 (tj. ok. 1,7 ha) i będzie zamykała się w granicach obszaru oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Z porównania dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu zakończonym decyzją z 6 maja 2015 r. oraz zebranej w toku wznowionego postępowania wynika, iż rzeczywisty obszar powierzchni przekształconej w związku z realizacją inwestycji przekroczy 2 ha, a co za tym idzie kwalifikuje ją do obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że w poprzednio prowadzonym postępowaniu w sprawie warunków prowadzenia robót, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu został wprowadzony w błąd co do faktycznej powierzchni, która ulegnie przekształceniu w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przekazał aktualnie wydane rozstrzygnięcie inwestorowi oraz Stowarzyszeniu Pracownia Na rzecz Wszystkich Istot występującej w postepowaniu na prawach strony. Przesłał je także do wiadomości Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska i Staroście Obornickiemu.

Starosta Obornicki jako organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę został powiadomiony o przedmiotowym rozstrzygnięciu, gdyż decyzja wydawana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zgodnie z ustawą 
o ochronie przyrody wymagana jest przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zatem Starosta Obornicki ewentualnie Wojewoda Wielkopolski powinien w zakresie swoich kompetencji rozważyć podjęcie dalszych kroków prawnych dotyczących wydanego pozwolenia na budowę, polegających na wznowieniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Ponadto należy dodać, że przedmiotowe rozstrzygnięcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nie jest ostateczne, gdyż od decyzji tej służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

link do oryginalnej treści -> http://poznan.rdos.gov.pl/budowa-w-stobnicy-2