fbpx

Przebudowa Obornickiego Ośrodka Kultury coraz bliżej – Gmina właśnie ogłosiła przetarg

Z wybranym w wyniku dialogu konkurencyjnego wykonawcą zawarta zostanie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP).

Jak czytamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i związanych z nimi robót instalacyjnych i montażowych w zakresie rozbudowy Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach, oraz techniczne utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym.

Zgodnie z zasadami partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach przedsięwzięcia wykonawca (czyli partner prywatny) będzie miał prawo do zagospodarowania części powstałej nieruchomości na cele komercyjne. Jego wynagrodzeniem będzie prawo do eksploatacji części nieruchomości na cele komercyjne, oraz ewentualnie, okresowa płatność zamawiającego (podmiotu publicznego). Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie zależne przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania przedmiotu przedsięwzięcia.

Szczegóły, jak na przykład czas obowiązywania umowy (określony na 10-12 lat) podlegać będą negocjacjom w ramach dialogu konkurencyjnego, Gmina dopuszcza bowiem możliwość ich zmiany w kierunku służącym optymalizacji współpracy obu stron.

Przed firmami, które chciałyby stanąć do dialogu stawia się jednak kilka wymagań – muszą dysponować  5 milionami złotych, własnymi lub pochodzącymi z kredytu, mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę również nie mniejszą niż 5 mln zł, a także wykazać się doświadczeniem w budowie dużych obiektów.

Termin składania ofert mija 22 listopada 2019 roku