fbpx

Gmina Oborniki: Podatki i opłaty lokalne bez zmian w 2019 roku

Gmina Oborniki nie zmieniła stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2019. 

Decyzją Rady Miejskiej oborniczanie nie będą płacili więcej niż w 2018 roku. Wszystkie podatki i opłaty lokalne pozostały na niezmienionym poziomie. 

Podatki i opłaty lokalne

I. Stawki podatku od nieruchomości w 2019 r.:

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² powierzchni:
1. Teren miejski - 0,70 zł
2. Teren wiejski - 0,63 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni - 4,30 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni - 0,26 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2 powierzchni – 2,40 zł
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1m² powierzchni użytkowej:
1. Teren miejski - 0,58 zł
2. Teren wiejski - 0,52 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1m² powierzchni użytkowej:
1. Teren miejski -17,63 zł
2. Teren wiejski -16,89 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m² powierzchni użytkowej - 9,19 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  - od 1m² powierzchni użytkowej - 3,98 zł
e) pozostałych - od 1m² powierzchni użytkowej:
1. Budynki garażowe - 5,74 zł
2. Budynki gospodarcze - 2,94 zł
3. Budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,47 zł
4. Pozostałe - 7,35 zł
3. Od budowli - 2% ich wartości.

Zasady i terminy składania deklaracji na podatek od nieruchomości:

Stosownie do treści art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445), osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,  zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności, należy odpowiednio skorygować deklaracje.

II. Stawki podatku od środków transportowych w 2019 r.:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

   

a)      powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 

654,00 

b)      powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 

772,00 

c)       powyżej 9 ton

786,00 

2) od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

nie mniej niż 

mniej niż 

Dwie osie 

12 

15 

872,00 

1.306,00 

15 

 

1.098,00 

1.418,00 

Trzy osie 

12 

23 

1.080,00 

1.418,00 

23 

26 

1.318,00 

1.628,00 

26 

 

1.852,00 

2.060,00 

Cztery osie i więcej 

12 

25 

1.404,00 

1.844,00 

25 

 

2.176,00 

2.560,00 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

   

a)      od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 

690,00 

b)      od 5,5 tony i poniżej 9 ton 

1.134,00 

c)       od 9 ton i poniżej 12 ton 

1.296,00 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowywanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

nie mniej niż 

mniej niż 

Dwie osie 

12 

18 

1.418,00 

1.682,00 

18 

36 

1.680,00 

1.954,00 

36 

 

1.900,00 

2.176,00 

Trzy osie i więcej

12 

40 

1.768,00 

2.392,00 

40 

 

2.000,00 

2.660,00 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 315,00 zł; 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą w punktach a, b, c - z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

nie mniej niż 

mniej niż 

Jedna oś 

12 

18 

594,00 

548,00 

18 

36 

548,00 

602,00 

36 

 

980,00 

1.736,00 

Dwie osie 

12 

18 

646,00 

702,00 

18 

36 

872,00 

1.264,00 

36 

 

1.150,00 

1.690,00 

Trzy osie i więcej

12 

18 

754,00 

980,00 

18 

36 

980,00 

1.210,00 

36 

 

1.042,00 

1.528,00 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a)      mniejszej niż 22 miejsca 

1.026,00 

b)      równej lub większej niż 22 miejsca

1.780,00 

Zasady i terminy składania deklaracji na podatek od środków transportowych:

Stosownie do treści art. 9 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445), podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych obowiązane są składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał  po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.  
 
W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,  zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności, należy odpowiednio skorygować deklaracje.

III. Podatek rolny:

Stawki podatku rolnego w 2019 r.:
1. dla gruntów gospodarstw rolnych – 92,50 zł za hektar przeliczeniowy
2. dla gruntów niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 185,00 zł za hektar fizyczny.

Zasady i terminy składania deklaracji na podatek rolny

Stosownie do treści art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.), osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

W razie zaistnienia zmian odpowiednio skorygować deklaracje, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

IV. Podatek leśny:

Stawka podatku leśnego w 2019 r.:
 191,98 zł za 1 m3, czyli 42,2356 zł od 1 ha fizycznego lasu.

Zasady i terminy składania deklaracji na podatek leśny

Stosownie do treści art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.) osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

W razie zaistnienia zmian odpowiednio skorygować deklaracje, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.