fbpx

Zgłoś kandydata na Rogozińskiego Wolontariusza Roku

Podczas Dożynek Gminnych w Kaziopolu wręczone zostanie wyróżnienia Rogozińskiego Wolontariusza Roku.

 

Stowarzyszenie „Baranek”, pod patronatem Burmistrza Rogoźna, ogłasza konkurs „Rogoziński Wolontariusz Roku”. Tytuł  ten ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które bez względu na wiek i wykształcenie pracują nieodpłatnie na rzecz potrzebujących. Kandydatów do tytułu „Rogoziński Wolontariusz Roku” mogą zgłaszać wymienione niżej instytucje korzystające z pomocy wolontariuszy:

- domy kultury, szkoły, biblioteki, szpitale, świetlice i inne instytucje publiczne,

- organizacje pozarządowe,

- osoby indywidualne.

Zgłoszenia można dokonać na formularzu konkursowym, do którego link znajduje się poniżej. Formularz można składać listownie lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Baranek”, Owczegłowy ul. Sosnowa 11 lub w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie ul. Nowa 2 pokój nr 15 w terminie do 17 sierpnia 2018. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystości Dożynek Gminnych w Rogoźnie w dniu 1 września 2018 roku.

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ „ROGOZIŃSKI WOLONTARIUSZ ROKU"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Organizatorami Konkursu mającego na celu przyznanie tytułu "Rogoziński Wolontariusz Roku" jest "Baranek" Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy.

2. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Rogoźna.

3. Tytuł " Rogoziński Wolontariusz Roku" ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które bez względu na wiek i wykształcenie pracują nieodpłatnie na rzecz potrzebujących.

4. „Rogozińskim Wolontariuszem Roku" może zostać osoba lub instytucja ngo, która:

• konsekwentnie - często i systematycznie pomagają potrzebującym,

• podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska,

• zachęca innych do działań prospołecznych,

• cechuje się nienaganną postawą etyczno-moralną,

• świadczy nieodpłatną pomoc na rzecz:

- innych osób i organizacji,

- wspierania inicjatyw lokalnych,

- na rzecz rozwoju gminy, z wyjątkiem działań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§2

Do tytułu mogą być nominowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), inne podmioty oraz osoby fizyczne mieszkające lub/i działające na terenie gminy Rogoźno, które aktywnie prowadziły działania na zasadzie pracy wolontariackiej.

TRYB PRZYZNAWANIA TYTUŁU „ROGOZIŃSKI WOLONTARIUSZ ROKU"

§3

1. Kandydatów do tytułu "Rogoziński Wolontariusz Roku" mogą zgłaszać wymienione niżej instytucje korzystające z pomocy wolontariuszy:

- domy kultury, szkoły, biblioteki, szpitale, świetlice i inne instytucje publiczne,

- organizacje pozarządowe,

- osoby indywidualne.

2. O przyznaniu tytułu „Rogoziński Wolontariusz Roku" decyduje Kapituła Konkursu powołana przez Zarząd Stowarzyszenia „Baranek" i Burmistrza Rogoźna.

3. Kapituła Konkursu składa się z przedstawicieli Organizatora, Urzędu Patronackiego oraz osób wyróżniony Tytułem w latach poprzednich.

4. Przyznawanie tytułu odbywa się w dwóch etapach:

a) Pierwszy etap obejmuje wyłonienie kandydatów do tytułu.

• podczas pierwszego etapu, zgłoszenia kandydatur do tytułu „Rogoziński Wolontariusz Roku" należy dokonać na formularzu konkursowym listownie lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Baranek" Owczegłowy ul. Sosnowa 11 lub w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie pokój nr 15. Formularz można pobrać ze strony internetowej www.rogozno.pl

• kupony konkursowe niespełniające wymogów konkursu nie będą rozpatrywane;

b) Drugi etap obejmuje analizę złożonych wniosków oraz nominowanie przez Kapitułę Konkursu kandydatów do tytułu w każdej kategorii.

5. Z uwagi na trudność oceny oraz niemożność zastosowania jednolitego systemu oceny Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo indywidualnych rozmów z kandydatami oraz zgłaszającymi.

6.Kapituła może przyznać równorzędne tytuły (maksymalnie jedno dla osoby indywidualnej, maksymalnie jedno dla instytucji) lub/i tytuł honorowy.

7. Od decyzji Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie.

8. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Kapituła Konkursu, od której decyzji nie przewiduje się odwołań.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§4

1. Konkurs „Rogoziński Wolontariusz Roku" ogłaszany będzie 30 czerwca danego roku.

2. Posiedzenia Kapituły Konkursu odbędą się po 15 sierpnia,  a wręczanie wyróżnień na Gminnych Dożynkach.

3. Osoba wyróżniona może zdobyć tytuł ponownie po upływie 5 lat.

§5

1. Organizatorzy Konkursu zapewniają ochronę danych osobowych kandydatów, które będą wykorzystywane tylko w celach związanych z konkursem.

2. Zgłoszenia do konkursu wraz z dokumentacją pozostają w archiwum Stowarzyszenia „Baranek".