fbpx

Budżet Gminy Oborniki na rok 2021

Gmina Oborniki w roku 2021 ma zaplanowane dochody w wysokości pawie 168 mln zł. 

Ponad siedem godzin debatowali podczas ostatniej w roku 2020 radni Rady Miejskiej w Obornikach. Najważniejszym  punktem obrad było uchwalenie budżetu na rok 2021. Projekt budżetu przygotowany został już wcześniej i pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Po dość długiej dyskusji wszyscy radni obecni na sesji pozytywnie ocenili projekt budżetu i jednogłośnie głosowali za jego przyjęciem.

A jaki będzie budżet Gminy Oborniki w roku 2021? Na pewno będzie to trudny budżet, bowiem na samorządy spadają kolejne zadania, za którymi nie idą środki finansowe.

„Gmina Oborniki ma stabilne finanse,  mimo że mamy coraz więcej wydatków bieżących, coraz większy ciężar ponosimy w związku ze zmianami wprowadzanymi przez rząd m.in. zmiany podatkowe które były dochodem własnym gminy, a także nieproporcjonalny wzrost subwencji oświatowej powoduje że  samorządom jest coraz trudniej. Jeżeli nie zmieni się polityka państwa w kwestii finansowania zadań zlecanych samorządom to będzie nam coraz trudniej. Po mimo tego kondycja finansowa Gminy Oborniki jest bardzo dobra.– mówiła Skarbnik Joanna Gzyl. 

Dochody gminy w roku 2021 zaplanowane zostały w wysokości prawie 168 mln zł, a wydatki w kwocie 176,5 mln zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę prawie 12 mln zł w ramach której przewidziano m.in.:

– przebudowa ulic Staszica i Paderewskiego w Obornikach

– budowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Rożnowie 

– droga w Bogdanowie odcinek który prowadzi w kierunku osiedla Huby

– budowa ulicy Poprzecznej w Obornikach

– przebudowa ulic Kowalskiej i Ogrodowej w Obornikach

– dokumentacja projektowa na drogę Bąblin – Bąbliniec

– dokumentacja na przebudowę dróg ulica Droga Leśna i Miękusa

– zlecona już jest dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy polnej w Obornikach

– pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Czarnkowskiej, Rynek i Powstańców Wielkopolskich

– rozbudowa skateparku na kompleksie boisk przy ulicy Ks. Szymańskiego 

– budowa pumptraka przy Szkole Podstawowej nr 4 w Obornikach

– budowę Street workoutu, oraz chodnik od strony ulicy Kowanowskiej  na Żwirkach

– zagospodarowanie placu na osiedlu Widokowym w Bogdanowie

– w ramach programu Szatnia na medal remont szatni w hali OCS

– modernizacja hali sportowej pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego

– przygotowanie projektu przystani wodnej w Obornikach

– budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ulicy Andersa w Obornikach

– przebudowa placu zabaw przy ulicy Piłsudskiego w Obornikach

– budowa placu zabaw w Kowanowie

– rewitalizacja parku przy śluzie w Obornikach

– budowa oświetlenia

– rozpoczęcie realizacji budowy Obornickiego Ośrodka Kultury – prace projektowe

– remonty i modernizacje świetlic wiejskich

– zagospodarowanie terenu przy domu Senior + znajdującego się przy ulicy Jagiellońskiej w Obornikach 

– budowa budynków komunalnych modułowych w Słonawach

– budowa drogi przeciwpożarowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach wraz z parkingami

– przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Kiszewie

Cześć środków które przeznaczone zostaną na realizację inwestycji pochodzić będzie z środków zewnętrznych m.in z : Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Województwa Wielkopolskiego (na drogi wiejskie)

Spora cześć budżetu Gminy Oborniki to wydatki bieżące które przeznaczone zostaną m.in. na:

– oświata – prawie 67 mln zł

– opieka społeczna prawie 56 mln zł

– komunikacja gminna – ponad 4 mln zł

– sport – ponad 5 mln zł

— kultura – ponad 3 mln zł

– bieżące utrzymanie dróg – ponad 1, 5 mln zł

– gospodarka mieszkaniowa  prawie 3 mln zł

– sołectwa – ponad 1,3 mln zł

– oświetlenie ulic – ponad 2,5 mln zł

Bardzo ważna dla mieszkańców jest także informacja, że po mimo zmieniającej się sytuacji finansowej Gmina Oborniki nadal ma jedne z najniższych podatków w Wielkopolsce. Oznacza to, że zadania są realizowane ale nie kosztem podatników.

 Źródło: Gmina Oborniki