fbpx

W środę obrady obornickich radnych

Oborniccy radni maja podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oborniki w rejonie ulic: Armii Poznań, Objezierskiej i Wymysłowskiej.

Rada Miejska w Obornikach zbierze się 25 stycznia. Podczas sesji radni zajmą się m.in. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Armii Poznań, Objezierskiej i Wymysłowskiej.  W porządku obrad znalazły się równiez m.in. sprawa skargi na działalność Burmistrza Obornik czy nadania nazw ulic w miejscowości Dąbrówka Leśna. 

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LVIII i LIX (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdania z prac komisji za 2022 rok.
 7. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 8. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i prezesów spółek.
 9. Zapytania sołtysów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2023 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2023-2056 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Obornik (osoba referująca: Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. Barbara Bacic-Gaertner).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (osoba referująca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Hanna Kniat-Szymańska).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (osoba referująca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Hanna Kniat-Szymańska).
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, ich rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (osoba referująca: Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy p. Beata Nowak).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 2/8 położonej w miejscowości Kowanowo, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oborniki w rejonie ulic: Armii Poznań, Objezierskiej i Wymysłowskiej, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Nowołoskoniec, Oborniki i Łukowo, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 21. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach.
 22. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 23. Wolne głosy i wnioski.
 24. Zamknięcie sesji.