fbpx

Czy obornicki radny straci mandat?

W środę 28 września odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej w Obornikach. Jeden z punktów porządku obrad dotyczy podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

Środowa sesja będzie już 55 w obecnej kadencji Rady Miejskiej w Obornikach. Najbardziej ekektryzującym opinie publiczną będzie punkt poświęcony podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Sprawa dotyczy przedstawiciela Klubu Radnych PiS Andrzeja Walkowskiego.

 Porządek obrad 28 września 2022 r. (środa) o godz. 9.00:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i prezesów spółek.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2022 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2022-2041(osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/510/21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (osoba referująca: Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Przemysław Mączyński).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oborniki (osoba referująca: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Krzysztof Hetmański).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 363/1 położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 200/1 położonej w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Czarnkowskiej i Nad Wełną w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Oborniki na lata 2017-2020” (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Oborniki na lata 2022-2025” (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (ul. Generała Józefa Hallera; osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (ul. Widokowa; osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (dz. 3357/19; osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf-Gała).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (dz. 3357/20; osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf-Gała).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (dz. 3357/21; osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf-Gała).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (dz. 3357/22; osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf-Gała).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (dz. 3357/23; osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf-Gała).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf-Gała).
 29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Obornikach (osoba referująca: Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach p. Paweł Drewicz).
 30. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach.
 31. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 32. Wolne głosy i wnioski.
 33. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach  Paweł Drewicz