fbpx

Będą dyskutować o schronisku Azorek

 Na najbliższej sesji oborniccy radni zajmować będą się m.in. schroniskiem Azorek.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach zaprasza na XLIX (49) sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się  25 maja 2022 r. (środa) o godz. 9.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i prezesów spółek.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” (osoba referująca: Kierownik Biura Spraw Społecznych p. Błażej Matczuk).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2022 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2022-2041(osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę prawa miejscowego w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego (osoba referująca: Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. Barbara Bacic-Gaertner).
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Oborniki pod nazwą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach (osoba referująca: Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek” w Obornikach p. Iwona Jindra).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Ocieszyn w gminie Oborniki na lata 2018-2023 (osoba referująca: Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy p. Beata Nowak).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Bąblin na lata 2022-2030 (osoba referująca: Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy p. Beata Nowak).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Bąbliniec na lata 2022-2030 (osoba referująca: Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy p. Beata Nowak).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Marszewiec na lata 2022-2030 (osoba referująca: Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy p. Beata Nowak).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie terenów śródmieścia oraz terenów nadrzecznych rzeki Warty w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki, stanowiących własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf-Gała).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki na rzecz Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf-Gała).
 23. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach.
 24. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 25. Wolne głosy i wnioski.
 26. Zamknięcie sesji.