fbpx

Rogozińscy radni będą obradować 24 czerwca

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie zwołał XXXVIII sesję na dzień 24 czerwca.

Przewodniczący Łukasz Zaranek przedstawił harmonogram XXXVIII  sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, którą zwołał na dzień 24 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno. (wejście schodami ewakuacyjnymi)

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z sesji XXXII - VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Sołtysów do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

5.       Raport o stanie Gminy Rogoźno.

a)      przedstawienie raportu o stanie Gminy,

b)      dyskusja,

c)       podjęcie uchwały w sprawie podjęcia votum zaufania dla Burmistrza Rogoźna.

6.       Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2019 rok:

a)      sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rogoźno oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2019,

b)      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,

c)       przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2019 rok,

d)      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,

e)      dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

f)       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2019 rok,

g)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2019.

7.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

8.     Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania  uchwał Rady Miejskiej.

9.   Interpelacje i zapytania radnych.

10.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wolne głosy i wnioski.

12.   Zakończenie.