fbpx

Ostatnia przedwyborcza sesja RM w Obornikach

Środa 17 października będzie ostatnią przed wyborami samorządowymi sesją Rady Miejskiej w Obornikach.

Niektórych z rajców miejskich w nowej kadencji już nie zobaczymy. Irena Magdziarek zrezygnowała z walki o mandat, podobnie, jak i Anna Rydzewska. Pozostali będą czekać z napięciem na wyniki niedzielnych wyborów. 

Porządek obrad LVI (56) sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdania z prac komisji za rok 2018.
 7. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 8. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.
 9. Zapytania sołtysów.
 10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (osoby referujące: Burmistrz Obornik, Przewodniczący Rady Miejskiej).
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Oborniki w roku szkolnym 2017/2018 (osoba referująca: Dyrektor CUW p.K.Hetmański).
 12. Informacja dotycząca wykonania uchwał Rady Miejskiej w Obornikach za I półrocze 2018 r. (osoba referująca: Sekretarz Gminy Oborniki p.K.Nowacki).
 13. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. (osoba referująca: Skarbnik Gminy p.J.Gzyl).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2018 (osoba referująca: Skarbnik Gminy p. J.Gzyl).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki
  na lata 2018-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy p. J.Gzyl).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Oborniki lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego (osoba referująca: Kierownik Referatu Opłat Lokalnych
  i Egzekucji p. A.Gonera-Meinert).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2020” (osoba referująca: Pracownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego p. B.Matczuk).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Oborniki
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” (osoba referująca: Pracownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego p.B.Matczuk).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Obornikach
  Nr LI/795/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego L.Kizior-Pietrzak).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 33 położonej w miejscowości Uścikówiec, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego L.Kizior-Pietrzak).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Obornikach (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. K.Bach-Rydzewska).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki na rzecz Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej
  p. M.Rasztorf).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami
  i Gospodarki Mieszkaniowej p. M.Rasztorf).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gołaszyn, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami
  i Gospodarki Mieszkaniowej p. M.Rasztorf).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego położonego
  w Obornikach przy ulicy Starorzecznej 2, stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz
  na zawarcie umowy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. M.Rasztorf).
 26. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 27. Interpelacje i informacje o odpowiedziach na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
 28. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania radnych.
 29. Wolne głosy.
 30. Zamknięcie sesji.