Pamiętajmy o naszych obowiązkach w okresie zimowym!

pamietajmy o naszych obowiazkach w okresie zimowym

W okresie zimowym powinniśmy pamiętać o obowiązkach porządkowych.

 

W związku ze zbliżającą się zimą Straż Miejska w Rogoźnie przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości o obowiązkach porządkowych. Obowiązek sprzątania dróg i chodników z zalegającego lodu spoczywa na zarządcy dróg, właścicielach posesji lub lokali, wspólnotach mieszkaniowych.

Zakres obowiązków porządkowych wynika z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1. właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czy za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

2. właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

a także z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno:

1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.

3. Zalegający na chodniku lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

Za niedopełnienie obowiązków związanych z oczyszczaniem chodników ze śniegu i lodu, strażnik miejski może nałożyć mandat karny. W sytuacji nagminnego nieodśnieżania bądź odmowy przyjęcia mandatu, funkcjonariusz może sporządzić wniosek o ukaranie do sądu.

Odpowiedzialność za utrzymanie w należytym stanie terenów przyległych do nieruchomości może jednak nie skończyć się tylko na konsekwencjach wynikających z prawa administracyjnego i prawa wykroczeń. Osoba, która przewróciła się na nieodśnieżonym, oblodzonym lub zanieczyszczonym w inny sposób chodniku, może dochodzić odszkodowania zarówno z tytułu poniesionych szkód materialnych, jak i szkody na osobie. Odszkodowanie może obejmować koszty leczenia, rehabilitacji, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz utracony zysk. Jeżeli upadek spowoduje bardzo poważne konsekwencje zdrowotne i – w konsekwencji – całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy, zwiększenie potrzeb poszkodowanego lub zmniejszenie jego widoków powodzenia w przyszłości, poszkodowany może nawet domagać się renty od podmiotu odpowiedzialnego za szkodę.    

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież