W środę sesja RM w Obornikach i Rogoźnie

W srode sesje w Obornikach i Rogoznie

W środę 29 marca obradować będą Rady Miejskie w Obornikach i Rogoźnie.

Do Rogoźna na sesję zaprasza Wiceprzewodniczący Paweł Wojciechowski. Otwarcie posiedzenia zaplanował na godz. 16:00.

Od 09:00 obradować będą rajcy miejscy w Obornikach. Szczegółowy porządek obrad prezentujemy poniżej.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Obornikach (osoba referująca: Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Iwona Chmielarczyk).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (osoba referująca: Dyrektor CUW Krzysztof Hetmański).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na 2017 r. (osoba referująca: Skarbnik Gminy Joanna Gzyl).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2017-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Joanna Gzyl).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego (osoba referująca: Skarbnik Gminy Joanna Gzyl).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (osoba referująca: Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Iwona Chmielarczyk).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/342/16 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Oborniki na lata 2016-2020 (osoba referująca: Kierownik Biura Promocji i Sportu Krzysztof Sroka).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki na lata 2016-2026 (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego Lidia Kizior-Pietrzak).
 17. Podjęcie apelu w sprawie wykluczenia możliwości lokalizacji inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego JARACZ MD na terenie działki o numerze 217/2 położonej w obrębie miejscowości Jaracz, gmina Rogoźno (osoba referująca: Burmistrz Obornik).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1283, 1240 i 1241 położonych w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego Lidia Kizior-Pietrzak).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewidencyjnych 287/4, 165/1, 164/1, 163/1, 162/1, 288/1 i 166 położonych w miejscowości Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego Lidia Kizior-Pietrzak).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rożnowo, gmina Oborniki (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Leszczynowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Oborniki przy ulicy Szczepana Gniedzińskiego, stanowiących własność Gminy Oborniki (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Mostowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Wybudowanie stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (nr dz. 2041/19; osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Wybudowanie stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (nr dz. 2043/32; osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Garażowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (nr dz. 1151/2; osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Garażowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (nr dz. 1152/2; osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Powstańców Wielkopolskich stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dot. wnioskodawczyni; osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Powstańców Wielkopolskich stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dot. wnioskodawcy; osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu użytkowego położonego w Obornikach przy ulicy Piłsudskiego 22, stanowiącego własność Gminy Oborniki do 30.06.2022 r. (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 35. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w miejscowości Popówko, gmina Oborniki (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na terenie Obornik strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych (osoba referująca: Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Przemysław Mączyński).
 37. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Oborniki na rok 2017 (osoba referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Anna Łukaszewicz).
 38. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 39. Interpelacje i informacje o odpowiedziach na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
 40. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania radnych.
 41. Wolne głosy.
 42. Zamknięcie sesji.

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież