fbpx

Oborniki. XIII (13) sesja Rady Miejskiej

,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach zaprasza na XIII (13) sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 sierpnia 2015 r. o godz. 9.00 (środaw sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z X, XI (uroczystej) i XII sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 200/1 położonej w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rożnowo, gmina Oborniki.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach nr XXVIII/347/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Oborniki i bonifikat przysługujących ich nabywcom.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Oborniki nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Rożnowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Rożnowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Nowołoskoniec oraz w miejscowości Bąblin, stanowiących własność Gminy Oborniki, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówka Leśna stanowiącej własność Gminy Oborniki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Obornikach przy ulicy Marsz.J.Piłsudskiego na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej 
  w Obornikach przy ulicy Edmunda Stefanowicza stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej 
  w Obornikach przy ulicach Bielawskiej i Bukowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej 
  w Obornikach przy ulicy Powstańców Wielkopolskich stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej 
  w Obornikach przy ulicy Olchowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej 
  w miejscowości Gołaszyn, stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Oborniki.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2021.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
  i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Obornik do ustalenia opłaty eksploatacyjnej na Targowisku Miejskim w Obornikach.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2015.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2015-2033.
 29. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 30. Interpelacje i informacje o odpowiedziach na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
 31. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania radnych.
 32. Wolne głosy.
 33. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

         w Obornikach

       Paweł Drewicz