W Ryczywole organizacje pożytku publicznego będą mogły wnioskować o wsparcie finansowe

Renata Gembiak-Binkiewicz

W gminie Ryczywół organizacje pożytku publicznego będą mogły ubiegać się o dotację z Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Ryczywół na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118.) - zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w/w ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Ryczywół, do udziału w pracach Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w 2015 roku w zakresie:

1)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Do zadań komisji należy dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest bezpłatny.

W skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie.

Komisja konkursowa powołana zostanie na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Ryczywół.

Zgłoszenia przedstawicieli do komisji konkursowych należy przesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Ryczywole, ul. Mickiewicza 10, pokój  nr 2,  w terminie do  25 lutego 2015 roku.

                                                                                       

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                        /-/ Renata Gembiak-Binkiewicz

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież