Czym będą zajmować się oborniccy radni na najbliższej sesji?

Przed nami V sesja RM

28. stycznia odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Obornikach. Podjęty zostanie m.in. kolejny krok ku budowie schroniska dla zwierząt.

Radni tym razem skupią się przede wszystkim na gminnej oświacie oraz schronisku dla zwierząt. W tej drugiej sprawie podjęte mają zostać uchwały w celu zawarcia porozumienia międzygminnego z 6 samorządami. Pozwoli to na stworzenie kolejnych fundamentów do założenia spółki, która będzie zarządzała schroniskiem. Ono ma powstać na obszarze Sołectwa Ocieszyn.

Porządek obrad (początek 09:00):

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Oborniki do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Podlesie, gmina Oborniki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Chłopskiej
  w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Oborniki nieruchomości położonej w miejscowości Wypalanki, obręb Kiszewo, gmina Oborniki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty przy sprzedaży
  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki stanowiącej własność Gminy Oborniki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa Świerkówki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XLVI/598/14 w sprawie ustalenia diet oraz kosztów podróży dla sołtysów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych położonych na terenach wiejskich prowadzonych przez Gminę Oborniki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oborniki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oborniki oraz warunków i zasad korzystania
  z tych obiektów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2015 (z Gminą Murowana Goślina).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2015 (z Gminą Rokietnica).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2015 (z Gminą Rogoźno).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2015 (z Gminą Ryczywół).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2015 (z Gminą Suchy Las).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2015 (z Gminą Wronki).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2015 (zgodnie
  z uchwałą Nr LVII/450/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej).
 28. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 29. Interpelacje i informacje o odpowiedziach na złożone interpelacje.
 30. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania radnych.
 31. Wolne głosy.
 32. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież