fbpx

Zaproszenie na powiatową sesję absolutoryjną

Przewodniczący Rady Powiatu Obornickiego Bogusław Janus zaprasza na sesję absolutoryjną. Początek posiedzenia wyznaczył na godz. 16:00.

W czwartek, 25 maja o godz. 16:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbędzie się sesja absolutoryjna Rady Powiatu Obornickiego. Główna część sesji poświęcona będzie sprawozdaniom, które zakończą się głosowaniem nad absolutorium dla Zarządu Powiatu Obornickiego.

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Obornickiego:
  a) przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Obornickiego.
  b) debata nad raportem o stanie Powiatu Obornickiego.
 9. Udzielenie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu:
  a) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu 
 10. Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2022 r. i informacja o stanie mienia powiatu obornickiego:
  a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2022 r. i informacja o stanie mienia powiatu obornickiego
  b) przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Obornickiego za 2022 r. 
  c) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2022 r.
  d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
  e) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
 11. Zatwierdzenie sprawozdań oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu:
  a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Obornickiego za 2022 rok.
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Obornickiego.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 14. Wolne głosy i oświadczenia. 
 15. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 16. Zamknięcie LXX Sesji Rady Powiatu Obornickiego.