fbpx

Gmina Rogoźno ogłosiła przetarg na przebudowę ul. Różanej

Do 28 maja mają czas przedsiębiorcy na składanie ofert na przebudowę ul. Różanej w Rogoźnie.

Rada Miejska w Rogoźnie ostatecznie zgodziła się jednogłośnie poprzeć propozycję dofinansowanie inwestycji na ul. Różanej w Rogoźnie. Dzięki temu kolejna część miasta będzie miała utwardzoną drogę. W ramach prac wykonawca wybuduje jezdnię o szerokości 5 metrów oraz chodnik (min. 2,00 m (chodnik przylegający do jezdni); 1,50 m -chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni). 

Poniżej fragment opisu zamówienia publicznego (UM Rogoźno):

Przebudowa ulicy Różanej w Rogoźnie obejmuje roboty budowlane związane z wykonanie robót następujących branży: - roboty drogowe, - roboty na sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wymiany przyłączy wodociągowych, - roboty związane z wykonaniem kanału technologicznego. Roboty drogowe: Zakres postępowania obejmuje przebudowę ulicy Różanej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej. Roboty rozbiórkowe obejmują: - rozbiórka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, - rozbiórka nawierzchni zjazdów publicznych z betonu asfaltowego wraz z podbudową, - rozbiórka nawierzchni zatok postojowych z betonu asfaltowego wraz z podbudową, - rozbiórka nawierzchni jezdni z trylinki wraz z podbudową, - rozbiórka nawierzchni chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową, - rozbiórka istniejących krawężników betonowych na ławie betonowej. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Roboty należy prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić elementów, które zostaną przekazane Inwestorowi lub mieszkańcom (dotyczy kostki wbudowanej w pasie drogowym przez Właścicieli posesji). Wybrane przez Inwestora materiały z rozbiórki należy złożyć we wskazanym miejscu (kostkę brukową z rozbiórki należy składować na paletach). Pozostały materiał pozyskany z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy i zutylizować na koszt Wykonawcy robót. Zakres inwestycji - wykonanie robót rozbiórkowych, - wykonanie koryta drogowego pod projektowane nawierzchnie, - regulacja wysokościowa istniejących studni i zasuw, - wykonanie krawężników, obrzeży i oporników na ławie betonowej z oporem, - wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej, - wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników, - wykonanie konstrukcji nawierzchni opaski, - wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych, - wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok parkingowych (parkowanie równoległe i prostopadłe), - wykonanie konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych dla posiadaczy karty parkingowej, - wykonanie konstrukcji nawierzchni pieszojezdni (sięgacze z ul. Różanej) - wykonanie elementów uspokojenia ruchu (progi zwalniające), - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, - wykonanie zieleni. Parametry techniczne przebudowywanej drogi - status drogi – droga publiczna gminna; - klasa techniczna – droga klasy D; - prędkość projektowa – Vp = 30 km/h; - szerokość jezdni – 5,00 m; - szerokość chodnika – min. 2,00 m (chodnik przylegający do jezdni); – 1,50 m  (chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni).

Gmina Rogoźno pozyskała na to zadanie 1,6 mln zł, co stanowi 70% wartości kosztorysu. Oferty można składać do 28 maja, godz. 09:45. Od tego terminu podpisanie umowy na wykonanie zadania musi zostać maksymalnie 30 dni później. Wykonawca będzie miał czas na przebudowanie ul. Różanej do 16 listopada 2020 roku.