fbpx

Co to jest raport początkowy i kiedy należy go sporządzić?

Raport początkowy najprościej rzecz mówiąc to specjalny załącznik do wniosku o wydanie albo zmianę pozwolenia zintegrowanego. Głównym celem jego załączenia jest przede wszystkim określenie rzeczywistego stanu zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych substancjami, które powodują mniejsze lub większe ryzyko.

Jakie elementy powinien zawierać profesjonalny raport początkowy?

Każdy raport początkowy powinien zawierać przede wszystkim bardzo dokładną listę niebezpiecznych substancji, które są produkowane lub uwalniane przez wymagające stosownego zezwolenia zintegrowane instalacje. W raporcie początkowym powinny znajdować się także aktualne informacje na temat zanieczyszczenia substancjami powodujących ryzyko. Nie można zapominać również i o tym, aby we wniosku umieścić informacje o działalności prowadzonej na terenie danego zakładu oraz informacje o działalnościach, które prowadzone były w przyszłości.

Kiedy należy sporządzić raport początkowy?

Raport początkowy należy dołączyć do wniosku o pozwolenie zintegrowane wtedy, gdy eksploatacja instalacji obejmuje nie tylko produkcję, ale również uwalnianie i wykorzystywanie substancji mogących powodować ryzyko. Raport należy sporządzić również wtedy, gdy występuje możliwość zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. Warto wspomnieć również i o tym, że raport należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tych instalacji, których eksploatacja wymaga takiego pozwolenia. W wielu przypadkach raport początkowy jest niezbędny również we wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w trakcie pierwszego postępowania, które wszczęte zostało po zakończeniu postępowania w przedmiocie zmiany z urzędu.

Jakie prace wiążą się z sporządzeniem raportu początkowego?

Aby sporządzić raport początkowy niezbędne jest ustalenie wszystkich źródeł zanieczyszczenia oraz substancji, które mogą powodować ryzyko. Wymagane jest także ustalenie miejsc poboru prób gruntów i wód podziemnych oraz ustalenie zakresu przeprowadzonych badań. Dzięki pobranym próbkom można wykonać badania i analizy laboratoryjne, które powinny zostać opisane w raporcie. Wymagane jest także precyzyjne określenia linii bazowej na podstawie zgromadzonych danych i wyników dokonanych pomiarów. Pamiętać należy o tym, że brak raportu początkowego niestety uniemożliwia wydanie zintegrowanego pozwolenia. Osoby, które chcą odstąpić od sporządzenia raportu muszą wykazać brak możliwości jego przeprowadzenia.

Analiza ryzyka

W dzisiejszych czasach mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że nie każda instalacja klasyfikowana jako IPPC wymaga sporządzenia raportu początkowego. W niektórych przypadkach wystarczy zwykła analiza ryzyka, w której to można wykazać, że wykorzystywane substancje nie powodują zanieczyszczeń ziemi, gleby i wód gruntowych. Analizę ryzyka należy przygotować tylko raz, najlepiej przed uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego albo wraz ze stosownym wnioskiem o jego zmianę. Pamiętać należy jednak o tym, że wszelki zmiany z instalacji albo pojawienie się zupełnie nowych substancji, może skutkować koniecznością przygotowania raportu początkowego.

O czym należy pamiętać

Aby raport początkowy był wymagany do sporządzenia musi istnieć oczywiście ryzyko zanieczyszczenia niebezpiecznymi substancjami. Raporty początkowe sporządzane są tylko dla tych substancji, które na etapie wstępnej analizy ryzyka zakwalifikowane zostały jako mogące spowodować zanieczyszczenie. Samo wykorzystywanie, produkowanie albo uwalnianie tych substancji nie przesądza o konieczności sporządzenia raportu końcowego. Warto wspomnieć także i o tym, że nie każda instalacja objęta pozwoleniem zintegrowanym będzie wymagała sporządzenia raportu. Dopiero po wewnętrznej analizie będzie można stwierdzić, czy raport początkowy jest wymagany.

Ile kosztuje raport początkowy?

W Polsce jest bardzo wiele profesjonalnych pracowni badań terenowych, które wykonują raporty początkowe od a do z. Pamiętać należy jednak o tym, że każdy raport jest inny i niemal w każdym przypadku należy wykonać zupełnie inne działania, dlatego też ceny raportu początkowego ustalane są indywidualnie. Warto wspomnieć również i o tym, że zewnętrzne firmy przeprowadzają także kompleksową analizę ryzyka. Każdy kto ubiega się o wydanie pozwolenia zintegrowanego, powinien jak najszybciej skontaktować się z najbliższa pracownią badań terenowych i skorzystać z fachowej pomocy.

Kto może wykonać raport początkowy?

Obecne prawo ochrony środowiska jednoznacznie nie wskazuje, kto może być autorem raportu początkowego. Z praktycznego punktu widzenia raport może więc przygotować każda osoba, która może pochwalić się stosowną wiedzą. Warto jednak zauważyć, że osoby te nie muszą potwierdzać swojej wiedzy jakimikolwiek uprawnieniami. Pamiętać należy jednak o tym, aby podczas sporządzania raportu początkowego bardzo dokładnie przestrzegać wszystkich wytycznych wskazanych przez ustawodawcę. Aktualne wytyczne precyzyjnie opisane są w artykule 127a, ustęp 1, punkt 1, ustawy "Prawo ochrony środowiska". Wymienione "Prawa ochrony środowiska" określają także wymagania formalne, które spełniać musi zarówno wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, jak i również raport początkowy.

Artykuł powstał przy pomocy firmy Eko-Projekt.