fbpx

Czy burmistrz Szrama otrzyma absolutorium?

Rada Miejska Obornik podejmie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Obornik.

Najbliższe posiedzenie Rady odbędzie się w środę 13 czerwca. Najważniejszym punktem będzie głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Obornik. Przed rokiem aż 19 z 20 obenych na sesji rajców zagłosowało "za" jego udzieleniem Tomaszowi Szramie. Poniżej pełen harmonogram sesji nr (51), która odbędzie się 13 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 (środa) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 5. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 6. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Obornikach za II półrocze 2017
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Oborniki oraz absolutorium dla Burmistrza Obornik za 2017 rok:
 • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oborniki za 2017 rok,
 • przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok,
 • przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Oborniki,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu
  z wykonania budżetu Gminy Oborniki za 2017 rok,
 • stanowisko Komisji Rewizyjnej wyrażone we wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Obornik za 2017 rok,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Obornik za 2017 rok,
 • dyskusja nad sprawozdaniami,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Oborniki za 2017 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Obornik absolutorium
  z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2018-2041.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Obornik.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Garażowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy na czas określony dłuższy niż 3 lata.

15. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 
16. Interpelacje i informacje o odpowiedziach na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
 
17. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania radnych.
 
18. Wolne głosy.
 
19. Zamknięcie sesji.