fbpx

Co wiadomo o obwodnicy Obornik?

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Poznaniu opublikowała informację na temat wykonanych działań na rzecz budowy obwodnicy Obornik.

W ostatnich latach na terenie województwa wielkopolskiego powstały ważne szlaki komunikacyjne, stanowiące część korytarzy międzynarodowych, które łączą krajowe i europejskie miasta. Każdy wybudowany kilometr drogi ekspresowej stanowił olbrzymi impuls dla rozwoju gospodarki regionu. Teraz czekają nas kolejne ważne zadania: drogi ekspresowe S11 i S10 oraz rozbudowa DK25. Konkretne zmiany czekają obecną DK11, która już teraz ma częściowo ten sam przebieg co droga ekspresowa S11, która docelowo ma ją zastąpić.

W Wielkopolsce pierwszy etap zmian już nastąpił, jednak wiele kolejnych odcinków znajduje się jeszcze w fazie planów i projektów. S11 ujęta została w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK).

Przypomnijmy, że przygotowanie realizacji każdej inwestycji wymaga przeprowadzenia prac projektowych, uzyskania stosownych decyzji i zapewnienia finansowania. Dopiero wtedy można ogłaszać przetarg na wyłonienie wykonawcy. 

Cykl realizacji inwestycji drogowej zaczyna się od prac przygotowawczych. Jest to proces złożony i długotrwały, który wymaga ścisłej współpracy urzędów oraz współdziałania z podmiotami zewnętrznymi. To na tym etapie ustalamy korytarz drogi, analizujemy, gdzie i dlaczego będziemy budować nową drogę albo gdzie na pewno nie możemy budować, ponieważ realizowana inwestycja miałaby negatywny wpływ, np. na środowisko naturalne. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem procesu przygotowania inwestycji drogowych: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34339/Cykl-przygotowania-inwestycji-drogowej. 

Poniżej przedstawiamy stan zaawansowania prac nad projektami S10, S11 i rozbudową DK25

Prace nad S10

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S10 Piła - Wyrzysk rozpoczyna się w miejscu dowiązania się do projektowanego węzła Piła Wschód w ramach obwodnicy Piły w ciągu wspólnego przebiegu dróg S10 i S11. Koniec przedmiotowego odcinka będzie połączony z docelowym, dwujezdniowym przekrojem obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi ekspresowej S10. Długość projektowanego odcinka to około 28 km.

Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). 14 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) dla II etapu prac studialnych, jakim jest STEŚ. W posiedzeniu, które odbyło się za pośrednictwem środków teleinformatycznych, udział wzięli przedstawiciele GDDKiA, władz samorządowych oraz organów administracji rządowej. 

Na przełomie lat 2020 i 2021 planowane jest jeszcze posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), na którym przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, GDDKiA, wykonawcy, organów administracji samorządowej i rządowej zostanie wskazany preferowany do realizacji wariant przebiegu drogi ekspresowej. Po zatwierdzeniu dokumentacji przez KOPI, wykonawca będzie mógł złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która ostatecznie zatwierdzi przebieg przyszłej drogi ekspresowej.

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027

Ponad 300 kilometrów S11 w projektowaniu

W Wielkopolsce od 2018 roku dla poszczególnych odcinków S11 (za wyjątkiem S11 Piła - Ujście i S11 Kórnik - Ostrów) trwa proces przygotowawczy, kiedy to podpisano umowy z wykonawcami na wykonanie projektowych prac studialnych obejmujących stadia: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) i Koncepcję Programową (KP).

Pracami studialnymi objęte są następujące odcinki drogi S11: 

•Szczecinek - Piła

•Piła - Ujście

•Ujście - Oborniki

•Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik

•Kórnik - Ostrów Wielkopolski

•Ostrów Wielkopolski - Kępno

Opis prowadzonych prac na ww. zadaniach z wyłączeniem odcinka S11 Piła - Ujście i S11 Kórnik - Ostrów Wielkopolski.

Do końca 2018 roku wykonano na ww. zadaniach Studium Korytarzowe, typując potencjalne, możliwe do realizacji korytarze przebiegu przyszłej drogi. W I półroczu 2019 r., w ramach kolejnego stadium - STEŚ, odbyły się także spotkania informacyjne ze społeczeństwem poprzedzone spotkaniami z przedstawicielami wszystkich samorządów terytorialnych, przez które przebiegają możliwe warianty trasy.

Przeanalizowano wszystkie zebrane wnioski, protesty oraz petycje, jakie wpłynęły do GDDKiA, zarówno ze strony samorządów jak i mieszkańców. Celem było wypracowanie optymalnych przebiegów wariantów trasy, uwzględniających wszelkie możliwe uwarunkowania lokalne związane z zagospodarowaniem przyległego do inwestycji terenu, jak i oczekiwaniami społecznymi.

W ramach trwającego stadium STEŚ została przeprowadzona całoroczna inwentaryzacja przyrodnicza w obrębie zaproponowanych w Studium Korytarzowym buforów inwentaryzacyjnych, a także analizy i prognozy ruchu dla wszystkich procedowanych wariantów, analiza liczby pasów ruchu w zależności od natężenia ruchu oraz analizy ekonomiczne. W skład STEŚ weszły również opracowania z dziedziny geologii i geotechniki, np. Studium Geologiczno-Inżynierskie. Dla analizowanych wariantów, zaprojektowane rozwiązania przebiegu i połączeń dróg zostały poddane audytowi bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystkie powyższe opracowania wchodzące w skład STEŚ dostarczyły niezbędnych danych do porównania wariantów w czterech grupach kryteriów, tj. techniczno-ekonomicznym, funkcjonalno-ruchowym, społecznym i środowiskowym, w tzw. wielokryterialnej analizie porównawczej. Analiza pozwoliła na uszeregowanie ich w świetle wyżej wymienionych uwarunkowań.

Dla wszystkich odcinków odbyły się już posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). W posiedzeniach, które z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju odbyły się za pośrednictwem środków teleinformatycznych, udział wzięli przedstawiciele GDDKiA, władz samorządowych oraz organów administracji rządowej. W IV kw. 2020 r. i w I kw. 2021 r. planowane są posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Obradujący wskażą wariant przebiegu drogi, który we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedstawiony zostanie jako wariant preferowany do realizacji. DŚU ostatecznie zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne drogi.

Dalszy etap przygotowań to Koncepcja Programowa stanowiąca rozwiązania szczegółowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych, po którego zakończeniu można rozpocząć etap opracowania projektów budowlanych, umożliwiających przeprowadzenie procedury pozyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Opis prowadzonych prac dla odcinka S11 Kórnik - Ostrów Wielkopolski

Podobnie jak na pozostałych zadaniach, na S11 zakończono w 2018 r. Studium Korytarzowe, a w 2019 roku rozpoczęto prace nad STEŚ. W ramach zawartej umowy przeprowadzono również konsultacje samorządowe i społeczne. Niestety, prace nad STEŚ przerwano, ponieważ wykonawca opracowujący dokumentację złożył wniosek o upadłość likwidacyjną. Z uwagi na zaistniałą sytuację GDDKiA wypowiedziała wykonawcy umowę. W październiku 2019 r.  ogłoszono przetarg na dokończenie opracowań projektowych w zakresie STEŚ wraz z uzyskaniem DŚU i opracowaniem KP. Umowę z nowym wykonawcą podpisano w połowie maja 2020 r.

Opis prowadzonych prac dla odcinka S11 Piła - Ujście

Dotychczas opracowano STEŚ, wskazując wariant preferowany do realizacji oraz złożono wniosek o wydanie DŚU.  Nastąpiła konieczność dokonania aktualizacji złożonych materiałów do DŚU w zakresie wykonania ponownej inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej pełen okres wegetacyjny. W związku z powyższym konieczne było zawieszenie trwającego postępowania o wydanie DŚU. Na koniec 2019 r. ogłoszono przetarg na aktualizację materiałów do wniosku o uzyskanie DŚU. Umowę z nowym wykonawcą podpisano z początkiem kwietnia 2020 r. Ponowne złożenie wniosku o DŚU przewiduje się na początku 2022 r.

Harmonogram dla poszczególnych odcinków S11

Szczecinek - Piła

Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 24 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla STEŚ. 

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027

Piła - Ujście

Inwestycja na etapie opracowywania aktualizacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2028

Ujście - Oborniki

Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 15 października br. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla STEŚ. 

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027

Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik

Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 23 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla STEŚ, a 5 października br. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Obecnie wykonawca wprowadza zmiany w dokumentacji wynikające z ustaleń poczynionych na posiedzeniu KOPI oraz przygotowuje materiały do wniosku o wydanie DŚU.

Lata realizacji (roboty budowlane): 2024-2026

Kórnik - Ostrów Wielkopolski

Inwestycja na etapie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lata realizacji (roboty budowlane): 2026-2028

Ostrów Wielkopolski - Kępno

Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 15 października br. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla STEŚ. 

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027

Rozbudowa DK25 na odcinku Konin - Kalisz - Ostrów Wielkopolski

Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin - Kalisz - Ostrów Wielkopolski obejmuje rozbudowę istniejącego odcinka drogi krajowej polegającą na dostosowaniu jej do parametrów drogi krajowej klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o przekroju dwujezdniowym wraz z zapewnieniem obejścia miejscowości, przez które przebiega DK25. Prace projektowe obejmują opracowania studialne, tj. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem oraz wykonanie Koncepcji Programowej.

W ramach trwającego etapu STEŚ wykonano analizy i oceny, w tym wielokryterialną ocenę porównawczą wariantów, mające umożliwić wskazanie do realizacji najkorzystniejszego wariantu pod kątem technicznym, ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym. Dla opracowanego STEŚ, na koniec kwietnia br., odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy udziale przedstawicieli zarządców dróg, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawicieli władz samorządowych. Na początek grudnia 2020 r. planowane jest posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych Obradujący wskażą wariant przebiegu drogi, który we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedstawiony zostanie jako wariant preferowany do realizacji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ostatecznie zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne drogi.

Dalszy etap przygotowań to Koncepcja Programowa stanowiąca rozwiązania szczegółowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych, po jego zakończeniu można rozpocząć etap opracowania projektów architektoniczno-budowlanych, umożliwiających przeprowadzenie procedury pozyskiwania decyzji ZRID.

Lata realizacji (roboty budowlane): 2024-2026

 Źródło: Alina Cieślak/ GDDKiA O/Poznań

Oborniki reklama Orange 800x250