fbpx

Obradowali do 3 rano!

Rogozińscy radni obradowali do późnych godzin nocnych.
Ostatnia sesja, tj. XXXVI VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, została zwołana na dzień 26 sierpnia 2020 roku (środa) na godz. 16.00.


Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIII, XXXIV i XXXV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
Pytania Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Sołtysów do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
Stan czystości jezior, rzek i wód gruntowych na terenie Gminy Rogoźno.
Przygotowanie placówek oświatowo – wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym.
Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia magazynowego,
b)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 2054/1 położonej w Rogoźnie.

c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 483/1 położonej w Rogoźnie
d) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2023,
e) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno - rejon "Wójtostwo",
f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno dla terenów położonych pomiędzy ulicami: Osiedlem Przemysława II, Seminarialną i Długą,
g) podziału Sołectwa Parkowo i utworzenie Sołectwa Józefinowo oraz nadania Statutu Sołectwu Józefinowo i zmiany Statutu Sołectwa Parkowo,
h) emisji obligacji Gminy Rogoźno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
i) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2020,
j) zmian w WPF na lata 2020-2037.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie.


Radni zakończyli obrady przed godziną 3 w nocy. Wraz z nimi obecni musieli być też pracownicy Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.