fbpx

Gmina Oborniki pomaga przedsiębiorcom

Gmina Oborniki pragnie pomóc przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii. 

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o:

– odroczenie terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości na okres maksymalnie  do 30.06.2021 r.;

– rozłożenie na raty należności bieżącej lub/i zaległości, określając liczbę i wysokość rat maksymalnie do 30.06.2021 r.;

– umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę; z tytułu podatków w ramach pomocy de minimis.

Przedsiębiorca wraz z wnioskiem powinien złożyć następujące dokumenty, które można pobrać poniżej:

– oświadczenie o uzyskaniu lub nie uzyskaniu pomocy de minimis i de minimis w rolnictwie;

– formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

– sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y);

– dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej;

– oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 roku. poz. 362 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami przedsiębiorca może złożyć:

– w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym);

– w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Druk Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Druk INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYM PODATNIKA

Druk OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE

Druk OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS

Druk OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE

Druk OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS