Nowe stawki za odbiór śmieci w gminie Rogoźno

nowe stawki za odpady w gminie rogozno

W gminie Rogoźno obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)  Burmistrz Rogoźna zawiadamia, że   od  1 stycznia 2018 roku    obowiązują  nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.  Dnia 16 grudnia 2017 roku  uchwałą nr LIII/495/2017  Rady Miejskiej w Rogoźnie  opublikowaną w dniu 18.12.2017 roku  w  Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego poz. 8599 wprowadzono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą one odpowiednio:

10,00 zł; miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,    

- 20,00 zł; miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z  art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wskazanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości  nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w zawiadomieniu.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                              

Opłata za odpady komunalne w Gminie Rogoźno nie była nigdy dotąd podnoszona i od początku funkcjonowania systemu tj. od lipca 2013 roku pozostawała na niezmienionym poziomie. Przez wiele lat udało utrzymać się wysokość opłaty na poziomie dużo niższym w porównaniu do sąsiednich gmin. W ostatnim czasie istotnie zmieniły się uwarunkowania rynkowe z uwagi na znaczący wzrost opłat za korzystanie ze środowiska - naliczanych do opłaty za składowanie odpadów na wysypisku oraz znaczącym podwyżkami opłat na samym składowisku.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogoźno na rok 2018, określono koszty wywozu na poziomie 2 188 377,22 zł. Realizacja tego zadania w roku 2017 kosztowała 1 518 666,72 zł, a więc wzrost ceny usługi przekroczył 30%. Przedstawione wartości nie zawierają kosztów administracyjnej obsługi systemu.

Jednym z czynników wpływających na konieczność podniesienia stawek jest również obowiązek odstawiania odpadów na składowisko do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Kopaszynie, co z uwagi na odległość wpływa na koszty transportu.

Podwyżka opłat jest konieczna dla zbilansowania kosztów obsługi sytemu, a środki finansowe pozyskane z opłat za odpady nie mogą być wykorzystywane na inny cel niż gospodarka odpadami.

W przypadku zmiany ilości osób, sposobu gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych należy złożyć nową deklarację. 

Pobierz deklarację.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież