Przed nami 52. posiedzenie Rady Miejskiej

Przed nami 52. posiedzenie obornickiej Rady Miejskiej

W środę 10. września Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach zaprasza na kolejne posiedzenie. Początek sesji o godz. 09:00.

Przed nami już 52. sesja obecnej kadencji. Dla pewnie części radnych będzie to jedna z 2, a może 3 ostatnich sesji. Czym będa zajmowac się miejscy rajcy na najbliższej sesji? 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie medalu „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej” Panu Stanisławowi Hyżykowi.
 4. Przyjęcie protokołów z XLVIII, XLIX, L i LI sesji Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 7. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 8. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.
 9. Zapytania sołtysów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2014-2033.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2014.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
  w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach burmistrza.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Obornikach ul.Młyńska 2B.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/622/14 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych, niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania działalności mającej na celu pobudzenie lub agregację popytu użytkowników na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu polegającej na wyposażeniu konsumentów w telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub sprzęt komputerowy, lub finansowaniu konsumentom kosztu usług telekomunikacyjnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 68/4 położonej w miejscowości Sławienko, gmina Oborniki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Oborniki nieruchomości położonych w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (działki nr 3328/1, 1074/3, 1079/6).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Oborniki nieruchomości położonych w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (działki nr 1111/3, 1107/1).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Oborniki nieruchomości położonej w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki stanowiącej własność Gminy Oborniki.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej
  w Obornikach przy ulicy Edmunda Stefanowicza stanowiącej własność Gminy Oborniki na okres 10 lat.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej
  w Obornikach, stanowiącej własność Gminy Oborniki na okres 10 lat.
 23. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 24. Interpelacje i informacje o odpowiedziach na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
 25. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania radnych.
 26. Wolne głosy.
 27. Zamknięcie sesji.