fbpx

Za tydzień obradują rogozińscy radni

Przewodniczący Łukasz Zaranek zwołał na 24 sierpnia LXX Sesję VIIl kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.)  oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję LXX Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 24 sierpnia  2022 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

Proponowany porządek obrad:

 1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z LXVIII i LXIX sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Przygotowanie placówek oświatowo – wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym.

6.       Stan czystości jezior, rzek i wód gruntowych w Gminie Rogoźno za rok 2021.

7.        Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 a. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogoźno na rok szkolny 2022/2023,

b. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1803 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym,

c. zmieniająca uchwałę nr XX/168/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,

d. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 191/1 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym,

e. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 1921/25, położonej w obrębie Rogoźno przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

f. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 1921/27, położonej w obrębie Rogoźno przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

g. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 1921/18, położonej w obrębie Rogoźno przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

h. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościelna 2/5 w Rogoźnie (obręb Rogoźno), w trybie bezprzetargowym,

i. nadania nazwy ulicy będącej przedłużeniem ulicy Paderewskiego, położonej w Rogoźnie,

j. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,

k. zmieniająca uchwałę Nr LXII/612/2022 z dnia 09 marca 2022 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2022

l. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2022,

m. zmian w WPF na lata 2022-2037. 

8.       Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

9.       Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

10.   Wolne głosy i wnioski.

11.   Informacje i komunikaty Przewodniczącego.

12.   Zakończenie.

Z poważaniem

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         Łukasz Zaranek