fbpx

W środę odbędzie się zdalna sesja w Obornikach

26 stycznia odbędzie się XLII (42) sesja Rady Miejskiej w Obornikach.

Przewodniczący Paweł Drewicz najbliższe posiedzenie radnych zaplanował w systemie zdalnym. Obrady mają rozpocząć się o godz. 9.00. 

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania z prac komisji za 2021 rok.
6. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
7. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
8. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i prezesów spółek.
9. Zapytania sołtysów.
10. Wymogi ustawowe a kwestia nadmiernego wysycenia terenów inwestycyjnych w gminie Oborniki (osoba referująca Robert Barełkowski, dr hab. inż. arch. prof. ZUT - projektant Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki).
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (osoba referująca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Hanna Kniat-Szymańska).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Uścikówiec w gminie Oborniki na lata 2021-2026 (osoba referująca: Kierownik Wydziału Pozyskiwania Funduszy p. Beata Nowak).

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior- Pietrzak).
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Bąblinek, obręb Kiszewo, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf-Gała).
17. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Obornikach
Paweł Drewicz