fbpx

Jest zamówienie na nowy monitoring w Obornikach

Gmina Oborniki ogłosiła przetarg na kompleksową modernizację monitoringu wizyjnego na terenie miasta – I etap – poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Po wielu latach mówienia o potrzebie poprawy bezpieczeństwa w Obornikach ogłoszony został przetarg na modernizację monitoringu. Gmina Oborniki planuje przeznaczyć na jego cel 600,000 zł. Pierwszy etap ma zostać zrealizowany jeszcze w tym roku.

Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta – I etap – poprawa bezpieczeństwa publicznego.

2. Rodzaj i zakres robót:Przedmiotem prac jest realizacja robót w zakresie rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Oborniki. Planowane jest przygotowanie systemu monitoringu o możliwości dalszej rozbudowy jednocześnie wymieniając kamery i kable. Przedmiot zamówienia obejmuje również budowę nowej infrastruktury do punktów kamerowych. Przedmiotem zamówienia jest: • podłączenie punktu kamerowego PK5, • wymiana kabla LAN na światłowodowy 4J oraz wymiana punktu kamerowego PK8 na słupie oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Rynek/ ul. Piłsudskiego, • wymiana istniejącego punktu kamerowego PK9 na elewacji budynku wraz z nowo budowanym przyłączem i budową kabla 4J przy ul. Zamkowej/ Średniej, • wymiana kabla LAN na światłowodowy 4J oraz wymiana punktu kamerowego PK10 na elewacji budynku przy ul. Czarnkowskiej 28, • wymiana kabla LAN na światłowodowy 4J oraz wymiana punktu kamerowego PK11 na słupie oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Przesmyk/ ul. Piłsudskiego, • wymiana kabla LAN na światłowodowy 4J oraz wymiana punktu kamerowego PK12 na słupie prostym przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja/ ul. 11 Listopada, • budowa przyłącza i budowa kabla 4J dla nowego punktu kamerowego PK14 na nowym słupie przy ul. Lipowej 6a, • budowa przyłącza i budowa kabla 4J dla nowego punktu kamerowego PK15 na istniejącym słupie oświetlenia przy ul. ks. Szymańskiego, • wymiana kabla LAN na światłowodowy 4J oraz wymiana punktu kamerowego PK16 na słupie prostym przy skrzyżowaniu ul. Szkolna/ ul. Piłsudskiego, • budowa przyłącza i budowa kabla 4J dla nowego punktu kamerowego PK17 na Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035525/01 z dnia 2021-04-19 2021-04-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane istniejącym słupie oświetlenia przy ul. Piłsudskiego (Plac Zabaw),• budowa przyłącza i budowa kabla 4J dla nowego punktu kamerowego PK18 na nowym słupie przy ul. Kopernika 10, • wymiana kabla LAN na światłowodowy 4J oraz wymiana punktu kamerowego PK20 na słupie prostym w Parku ul. Chłopska (przy Tamie), • budowa przyłącza i budowa kabla 4J do budynku Targowiska Miejskiego (istniejąca szafa wisząca z ODF) przy ul. Chłopskiej (PK21),• wymiana kabla LAN na światłowodowy 4J oraz wymiana punktu kamerowego KP23 na słupie prostym w Parku ul. Łazienkowa (wjazd na osiedle), • wymiana kabla LAN na światłowodowy 4J oraz wymiana punktu kamerowego KP24 na słupie prostym w Parku ul. Łazienkowa/ Szpitalna.

W przetargu istotne są:

- cena (60%), 

- gwarancja (40%)

Oferty można składać do 6 maja. Podpisanie umowy nastąpi najpóźniej 4 czerwca br. Zwycięzca przetargu będzie miał na wykonanie zadania 6 miesięcy.