fbpx

29 września obradują ryczywolscy radni

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XX Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ryczywół, która odbędzie się w dniu 29 września 2020 roku o godz. 1000 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ryczywole.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracach między Sesjami.
 6. Informacja przewodniczących komisji Rady Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Obornikach.
 8. Składanie interpelacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Ryczywół na lata 2021-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2028.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Obornickiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Ryczywół.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności wśród zwierząt na 2020 r
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ryczywół na rok szkolny 2020/2021.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Ryczywół z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ryczywół.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zakończenie.

Źródło: UG Ryczywół.