fbpx

Sesja obornickiej rady w środę

Po kilku tygodniach przerwy wakacyjnej obradować będą oborniccy radni.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach zwołuje XXII (22) sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w trybie zdalnym [zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.)]

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i prezesów spółek.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki
  na lata 2020-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego w 2021 roku (osoba referująca: Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Przemysław Mączyński).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego na lata 2021 i 2022 (osoba referująca: Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Przemysław Mączyński).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (osoba referująca: Kierownik Referatu Podatkowego p. Joanna Desperak-Zając).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Oborniki na rok szkolny 2020/2021 (osoba referująca: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Krzysztof Hetmański).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Oborniki (osoba referująca: Sekretarz Gminy Oborniki p. Krzysztof Nowacki).
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta i Gminy Oborniki”(osoba referująca: Pracownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Andrzej Proniewicz).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Rożnowo w gminie Oborniki na lata 2020-2024 (osoba referująca: Kierownik Wydziału Pozyskiwania Funduszy p. Beata Nowak).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 865/4 położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kalwarii Obornickiej położonej w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 33 położonej w miejscowości Uścikówiec, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 22. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XVIII/245/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 301, 303, 305, 473, 474 i 475 położonych w miejscowości Uścikowo, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (dz. nr 1151/2 o pow.17 m2; osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (dz. nr 1153/1 o pow.15,60 m2; osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (dz. nr 1153/1 o pow. 18 m2; osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (dz. nr 663/3 o pow.15 m2; osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na Gminę Oborniki nieruchomości położonej w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki (dz. nr 60/12; osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na Gminę Oborniki nieruchomości położonej w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki (dz. nr 60/14; osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na Gminę Oborniki nieruchomości położonych w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki (dz. nr 60/16 i 60/17; osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na Gminę Oborniki nieruchomości położonej w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki (dz. nr 60/19; osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na Gminę Oborniki nieruchomości położonej w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki (dz. nr 63/7; osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na Gminę Oborniki nieruchomości położonej w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki (dz. nr 63/9; osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 34. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 35. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 36. Wolne głosy i wnioski.
 37. Zamknięcie sesji.

Fot. eSesja