fbpx

Nowe zasady działania Wydziału Komunikacji i Rozwoju

Starostwo Powiatowe w Obornikach opublikowało komunikat w sprawie obsługi interesantów przez Wydział Komunikaji i Rozwoju.

 

O zmianach obowiązujących w Starostwie informowaliśmy już wcześniej. Dziś urząd opublikował wytyczne, które obowiązują w przypadku rejestracji pojazdów, zgłaszania wszelkich zmian, jak i ważności dokumentów. Wywiad z Michałem Cieciorą, Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Rozwoju, jest dostępny na naszym kanale youtube.com/eoborniki.

Komunikat Starostwa Powiatowego w Obornikach

 

W związku z trwającym stanem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie całego kraju, utrzymane zostają rygory sanitarne związane z bezpośrednią obsługą interesantów Wydziału Komunikacji i Rozwoju tutejszego starostwa. Jednocześnie przywrócona zostaje obsługa czynności administracyjnych związanych z wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych, w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania mieszkańców powiatu w stopniu zaspokajającym ich żywotne potrzeby oraz istotnym z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności transportowej oraz wytwórczej i rolniczej.

Ze względu na bezpieczeństwo klientów oraz pracowników starostwa informuję, że w dalszym ciągu obowiązuje wstrzymanie bezpośredniej obsługi interesantów oraz działania systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Rozwoju, do odwołania. Jednakże biorąc pod uwagę przedłużający się stan epidemii oraz związane z tym wytyczne i obostrzenia wynikające z rekomendacji oraz uregulowań prawnych organów centralnych, tryb oraz zakres obsługi spraw prowadzonych w Wydziale ulega następującym modyfikacjom:

1. W celu złożenia wniosku o rejestrację pojazdów fabrycznie nowych (do tej pory niezarejestrowanych) oraz pojazdów sprowadzonych z zagranicy, należy skontaktować się z pracownikami starostwa w celu ustalenia terminu złożenia wniosku pod jednym z numerów telefonów:
– 61/29 73 105
– 61/29 73 107
– 61/29 73 143

Pozostałe pojazdy nabyte na terenie RP (już zarejestrowane), będą przerejestrowywane wyłącznie w szczególnych przypadkach i w miarę możliwości związanych z ustalanymi terminami. Priorytetowymi są wnioski o rejestracje pojazdów ciężarowych, ciągników samochodowych, ciągników rolniczych oraz naczep i przyczep przystosowanych do łączenia ze wskazanymi rodzajami pojazdów oraz pojazdy niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

W wyznaczonym terminie, wniosek o rejestrację wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w specjalnie przygotowanych w tym celu pojemnikach umieszczonych w holu Starostwa Powiatowego. Prosimy o dokładne zabezpieczenie wniosku wraz z kompletem dokumentów w sposób uniemożliwiający ich samoistne rozdzielenie ( koperta, obwoluta, dokumenty pospinane ). Niezbędne wnioski oraz karty usług opisujące wszystkie wymogi formalne dostępne są w naszym biuletynie informacji publicznej pod adresem: http://eboi.powiatobornicki.pl/karty-uslug

Konieczne jest również umieszczenie na wniosku numeru telefonu kontaktowego, który umożliwi bezpośrednią rozmowę z wnioskodawcą w przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień oraz w celu ustalenia terminu odbioru dokumentów po zakończeniu procedury związanej w obsługą wniosku. Opłaty, w tym opłaty skarbowe, należy wnosić za pośrednictwem poczty lub z wykorzystaniem bankowości elektronicznej dołączając je do składanych dokumentów.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że: „W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r.” – wydłuża się do 180 dni termin na dokonanie rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej, niebędącego pojazdem nowym. Zatem dotychczasowy obowiązek rejestracji takiego pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia ulega wydłużeniu do dni 180.

2. W przypadku spraw związanych z odbiorem stałych dowodów rejestracyjnych prosimy również o kontakt z pracownikami wydziału w celu uzgodnienia terminu oraz procedury pod numerami telefonów:
– 61/29 73 105
– 61/29 73 107
– 61/29 73 143

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami wprowadzonymi w ramach regulacji na czas trwania stanu epidemicznego:
– czasowa rejestracja pojazdu dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii jeżeli pojazd odpowiada warunkom określonym w art. 66 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Z powyższego przepisu wynika, że nie zachodzi konieczność wymiany pozwolenia czasowego na stały dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd posiada ważne badanie techniczne i porusza się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Obowiązek dotyczący zgłaszania nabycia oraz zbycia pojazdu nie został zniesiony ale przepisy obecnie obowiązujące wydłużyły termin, w którym należy tego dokonać.  Obecnie termin na dokonanie zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w odniesieniu do transakcji zawartych po 1 marca 2020 r. wynosi 180 dni. Przypominam również, że w celu załatwienia tej sprawy administracyjnej nie zachodzi konieczność osobistej obecności w urzędzie. Można zgłosić zbycie oraz nabycie pojazdu korzystając z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Starostwa Powiatowego w Obornikach lub z wykorzystaniem narzędzia przygotowanego w tym celu przez Ministra właściwego ds. cyfryzacji pod wskazanym poniżej linkiem do strony rządowej – https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne lub z wykorzystaniem poczty tradycyjnej za pomocą wniosku o zgłoszenie sprzedaży pojazdu dostępnego na stronie BIP starostwa. Do wniosku należy załączyć kopie dowodów własności pojazdów (umowy kupna-sprzedaży, faktury, umowy darowizny itp.).

4. Przypominam o obowiązku posiadania ważnego badania technicznego pojazdu, które warunkuje możliwość poruszania się po drogach, a którego potwierdzenie oraz termin, po jego przeprowadzeniu, figuruje w Centralnej Ewidencji Pojazdów i podlega weryfikacji przez organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego. Pragnę jednocześnie dodać, że na mocy obowiązujących przepisów: „Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.”

5. W przypadku spraw związanych z wydawaniem praw jazdy oraz pozostałych zezwoleń i wpisów dotyczących kierowania pojazdami, w celu ustalenia terminu złożenia odpowiednich wniosków, należy zadzwonić pod numer telefonu:
– 61/29 73 145

W związku z wejściem w życie przepisów na czas obowiązywania stanu epidemicznego, również w tym zakresie informuję, że: „W przypadku gdy ważność:
a) prawa jazdy,
b) pozwolenia na kierowanie tramwajem,
c) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
d) świadectwa kierowcy,
e) legitymacji instruktora nauki jazdy,
f) legitymacji egzaminatora,
g) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
h) uprawnień do kierowania pojazdami,
i) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Pracownicy Wydziału udzielają wszelkich niezbędnych wyjaśnień oraz odpowiadają na pytania w zakresie obowiązujących procedur.

ZOFIA KOTECKA
STAROSTA OBORNICKI