fbpx

Obowiązek zgłaszania chorób zakaźnych i zgonów z ich powodu

Obowiązują osobne przepisy dotyczące zgłaszania chorób zakaźnych i zgonów nimi spowodowanych.

Główny Inspektorat Sanitarny odwołuje się do artykułu 27. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. , poz. 1239, z późn. zm.):

 

  1. Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, określone na podstawie ust. 9 pkt 1 (w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zawierającym wykaz tych chorób), jest obowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu określonemu na podstawie ust. 9 pkt.
  2. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
  3. Kierownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą zapewniają warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do realizacji obowiązku, o którym mowa, oraz sprawują nadzór nad jego wykonywaniem.

 

Załączniki:

 

Link do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002430/O/D20192430.pdf

Link do ustawy zakaźnej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082341570/U/D20081570Lj.pdf