OPP uprawnione do otrzymywania 1%

pitax4

 

W rozliczeniu pit możemy wnioskować o przekazanie 1%  podatku do organizacji pożytku publicznego. Możliwość tę wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r., a konkretne przepisy określające, kto i jak może przekazać 1% podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych.

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego

Wykaz organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych do otrzymywania 1% za dany rok podatkowy sporządza Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i ogłasza w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Lista OPP jest publikowana w terminie do 15 grudnia roku, za który podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać 1% podatku.

Informacje  o organizacjach pożytku publicznego Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uzyskuje od  Ministra Sprawiedliwości. Są to następujące dane:

  • nazwa i siedziba OPP,
  • numer KRS,
  • numer NIP, jeśli został wpisany do KRS

Na wykazie znajdą się wszystkie stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, kluby sportowe, związki, zrzeszenia, które otrzymały status OPP do 30 listopada danego roku podatkowego oraz organizacje, które status taki otrzymały w latach wcześniejszych i nie utraciły go.

Wykaz jest aktualizowany co roku, dlatego nie ma na nim danych organizacji, które:

  • nie wypełniły odpowiednich obowiązków sprawozdawczych (nie wysłały w terminie do 15 lipca sprawozdania merytorycznego i finansowego do Ministra Pracy i Polityki Społecznej),
  • z innych powodów zostały pozbawione statusu OPP albo same z niego zrezygnowały,
  • są w likwidacji  albo w stanie upadłości.

Którym organizacjom możemy przekazywać 1%

Tylko organizacje umieszczone w wykazie sporządzonym na dany rok przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej mogą korzystać z przywileju otrzymywania 1%. Tylko OPP, które spełnią wymagania znajdą się na ministerialnej liście. Dotyczy to zarówno OPP nowo uzyskujących status, jak i dla organizacji posiadających ten status od kilku lat.

Organizacje dopiero starające się status OPP, muszą mieć ten status, czyli uzyskać wpis w KRS o jego nadaniu, nie później niż 30 listopada w tym roku podatkowym, za okres którego podatnicy mogą przekazywać 1% podatku.

Natomiast organizacje posiadające już status OPP, czyli takie, które uzyskały status w latach wcześniejszych niż rok podatkowy, za który mogą otrzymywać od podatników podatku dochodowego od osób fizycznych  1% podatku, muszą dla utrzymania tego statusu wypełnić obowiązki sprawozdawcze - twierdzi specjalista z portalu pitax.pl . Jest to obowiązek sporządzenia i przesłania do odpowiednich urzędów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego z ich działalności. Jeśli organizacja nie wypełni tych obowiązków, nie zostanie uwzględniona na ministerialnym wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku.

Na liście tej nie będzie też OPP, w stosunku do których rozpoczęto procedurę likwidacyjną lub ogłoszona została ich upadłość.

Jak przekazywany jest 1% podatku do OPP

Pieniądze z 1% podatku nie są przekazywane bezpośrednio przez podatników. Podatnicy w rocznych deklaracjach pit podają tylko numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę do przekazania mieszczącą się w 1% należnego podatku. Przekazaniem pieniędzy zajmuje się Naczelnik Urzędu Skarbowego. Urząd skarbowy pozyskuje informację o numerze konta od samej organizacji (na wykazie ministerialnym nie ma numeru rachunku bankowego OPP).

OPP nie ma obowiązku zakładania specjalnego konta (subkonta) na wpłaty 1%, ale jeśli uzna za stosowne, może je założyć. Niezależnie od tego, czy organizacja ma osobne konto, czy nie, to musi  podać do  swojego urzędu skarbowego informację o numerze rachunku właściwego do przekazywania 1% podatku. Na przekazanie tej informacji ma czas do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym, za  który odliczany jest 1% podatku. Muszą tego dopilnować  nowo rejestrowane OPP ( które uzyskały status OPP do 30 listopada danego roku), a także organizacje, których numer rachunku bankowego zmienił się. Natomiast organizacje, które w latach wcześniejszych podały numer konta bankowego właściwego do przekazywania 1% podatku i nie zmieniły go, nie muszą zgłaszać aktualizacji rachunku bankowego.

Terminy przekazywania 1% do OPP


Podatnik składa wniosek o przekazanie 1% przy rozliczeniu pit za rok poprzedni. Wniosek taki może też złożyć rozliczając pit online. Rozliczenia pit dokonywane są po zakończeniu roku podatkowego od początku stycznia do końca kwietnia. W rozliczeniu pit 2017 roku podatnicy wykazują podatek należny za rok 2016. W swoich zeznaniach PIt 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39  mogą wskazać, że część tego podatku w wysokości do 1% chcą przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego. Podają wtedy jej nazwę i numer KRS w odpowiedniej rubryce formularza PIT. Nie dokonują samodzielnie wpłaty na konto organizacji. Pieniądze przekazuje urząd skarbowy.  Naczelnicy urzędów skarbowych mają obowiązek przekazania OPP środków z 1% w terminie trzech miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeń, czyli od maja do końca lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składamy zeznanie. Termin ten jest niezależny od terminu złożenia zeznania i wniosku o przekazanie 1% przez podatnika.

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież